Leieavtale

  
       Baneanlegget    
  KARTREFERANSE 
          Opp 
Skal du på stevne?   
Påmelding.net
Påmelding.no
Skytestevne.no


 

Ved leie av klubbhuset tegnes følgende avtale:

UTLEIEAVTALE

Mellom Os skyttarlag og ……………………………..er det den …/… - 201… inngått følgende avtale:

………………………...………. leier skyttarhuset i tiden ……./……. – ……./……..   201….

på følgende vilkår:

  1. For leige av huset betales Kr.   …………… kontant v/tilbakelevering av nøkkel, eller mot faktura.


  2.  Nøkler tilbakeleveres og partene besiktiger huset dagen etter avtalens utløp.

 
  1. Avtalen omfatter:
                                 

                 Leie av Os skyttarlags klubbhus

  1. Leietaker forplikter seg til å betale ekstra for utbedring av eventuelle skader på hus eller inventar.
 
  1. Leietaker forplikter seg til å betale Kr. ………………….  for eventuell utvasking

  6.  Leietaker forplikter seg til å kjenne byggets branninstruks.

 
  1. Leietaker erklærer å være gjort kjent med brukerinstruks for gasskomfyr, oppvaskmaskin og annet teknisk utstyr som omfattes av avtalen
  1. Leietaker forplikter seg til å sørge for at elektriske anlegg er avslått, og at huset og veibommen er låst når det ikke er folk på området.
  1. Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer, en til hver av partene.

         For Os skyttarlag                                             Som leietaker

         …………………………….                                       ………………………………….

Kontant betaling:          

         ………………………………..            …………………………………

    Leigetakers underskrift             Utleigers underskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle rettigheter til innhold og bilder på disse sidene tilhører Os Skyttarlag
Hvis du har problemer med eller spørsmål om dette Web-området, kontakter du web ansvarlig.