Resultater lag 4 100m

1 Raymond Ådlandsvik Herdla J
XXXXX 50 X999* 47 *XXXX 50 9*9*XXX*X9 97 ***XX*XX** 100
15 Skudd 147 25 Skudd 244 35 Skudd 344
2 Kjell Fredriksen Åsane/Hordvik V65
9**XX 49 9**** 49 ***XX 50 *XX******X 100 X***9**X*9 98
15 Skudd 148 25 Skudd 248 35 Skudd 346
3 Ivar Seim Åsane/Hordvik V65
*X*X* 50 ***XX 50 X**9X 49 *****XX9X9 98 **XXX**XX* 100
15 Skudd 149 25 Skudd 247 35 Skudd 347
4 Nikolas Lindelid Bergen J
****X 50 *X999 47 X**** 50 9X***X**** 99 X**XXXX9** 99
15 Skudd 147 25 Skudd 246 35 Skudd 345
5 Nydal, Marielle Fana ER
9XX89 46 X9*99 47 999*9 46 *X9X9*9*X* 97 99X99998X9 91
15 Skudd 139 25 Skudd 236 35 Skudd 327
6
7
8
9
10

 

MLRes - www.megalink.no